پاسخ به استفتائی پیرامون حرمت استفاده از ماهواره

besmealah

سؤال:

آیا شما استفاده از ماهواره را حرام می دانید؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ماهواره، تلوزیون، رادیو، اینترنت و امثال آنها، حکم مشترک دارند به این معنا که هم دارای منافع حلال اند و هم منافع حرام و بالطبع فرد است که می تواند از آنها به طور مشروع و حلال بهره ببرد و یا نامشروع و حرام.

Mohr