تزریق واکسن کرونا واجب شرعی است

سؤال:

نظر حضرتعالی پیرامون تزریق واکسن کرونا چیست؟

 

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در وضعیت موجود تزریق واکسن واجب شرعی است چراکه احتمال ضرر وجود دارد و دفع ضرر محتمل واجب است.
و این جزء محسنات عقلیه و از مشهورات است که حکم عقل ملازم با حکم شرع است.