پاسخ به استفتائی پیرامون حرمت بازی شطرنج

besmealah

سؤال:

باسلام آیا بازی با شطرنج جایز است؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگر موضوع آن عوض شده باشد و دیگر عنوان “آلت قمار” در مورد آن صدق نکند، حرام نیست.

Mohr