پاسخ به سؤالی پیرامون معتقدین به وحدت وجود

besmealah

سؤال:

برخی معتقدند کسانی که قائل به وحدت وجود هستند نجس هستند حالا بنا به نظر حضرت عالی آیا قائلین وحدت وجود نجس هستند؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

مسأله وحدت وجود یک امر نظری ست و کسانی که معتقد به این امرند، ممکن است طوری تفسیر کنند که نه تنها با توحید در تضاد نبوده و مستلزم حلول و امثال ذلک نباشد بلکه توحید الهی را به نحو خالص تر بیان کنند؛ بنابراین صرف وحدت وجود بدون توجه به تفسیر صحیح آن موجب قدح معتقد به آن نمیشود.

Mohr