پاسخ به استفتائی پیرامون نجاست و حلیت گوشت گراز

besmealah

سؤال:

با سلام؛ آیا گراز (خوک وحشی) در نجاست و اکل لحم همانند خوک اهلی است؟

اگر چنین است چه تفاوتی میان خوک و سگ وجود دارد که خوک وحشی (گراز) به اهلی ملحق می شود اما سگ وحشی(گرگ) به سگ اهلی ملحق نمی شود؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ گراز به طور حتم جزو درندگان بوده و حرام گوشت محسوب می شود ولی معلوم نیست بتوان احکام نجاست مربوط به خوک را بر آن جاری ساخت.

Mohr