پاسخ به استفتائی پیرامون شمول قانون مجازات اسلامی به روحانیون

besmealah

سؤال: آیا روحانیون ، امامان جماعت و مراجع معظم تقلید مشمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی می شوند؟ مجازات افشای اسرار در فقه امامیه چیست؟ ماده۶۴۸قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ (اطبا وجراحان وماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یاحرفه خودمحرم اسرار می شوندهرگاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس ویابه یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند)

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ اگرچه روحانیت یک مقام معنوی بوده و شغل نیست ولی لازم به توضیح است که در نظام قضای اسلامی، عناوین، موقعیت ها و سمت ها، مانع شمول قانون و استثنای صاحبان آنها نمی شود. بهترین شاهد این موضوع رفتار امیرالمؤمنین(ع) است که بدون کوچکترین دغدغه در دادگاه حضور می یابد.

Mohr