پاسخ به استفتائی پیرامون ختنۀ زنان

besmealah

سؤال:

آیا ختنه زنان امروزه موضوعیت دارد؟

وآیا اصولا چیزی برای ختنه درزنان (بریدن )وجوددارد؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ موضوع ختنه در فقه، مختص پسران است و برای زنان، چیزی به نام ختنه نیست.

Mohr