پاسخ به استفتائی پیرامون حریم خصوصی

besmealah

سؤال:

سؤال من پیرامون حریم خصوصی است؛ اینکه چه تعریفی دارد و چه چیزهائی را در برمی گیرد؟ و اینکه وسیله نقلیه شخصی شامل حریم خصوصی می شود یا خیر؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ حریم صفت مشبهه از ماده حرام، محرم و حرمت به معنای ممنوع بودن می باشد کمااینکه حلال و محلَل در مقابل حرام و محرم، به معنی جایز و مباح بودن است. بنابراین چیزهائی که حرام و محرم محسوب اند نوعی محدودیت دارند و برخلاف حلال و محلَل که چنین محدودیتی شامل آنها نیست. به همین جهت آب های عمومی و اراضی بایر را مباحات عامه می نامند. با این وصف وسایل نقلیه شخصی نمی توانند حریم نداشته باشند چراکه استفاده از آن به عموم تعلق نداشته و مختص به کسانی است که در مالکیت آنان قرار دارد.
طبعاً چیزهائی که استفاده از آن برای عامه مردم است، به طوری که ورود آنان و یا هر نوع استفاده از آن نیازی به مجوز خاص نداشته باشد، عنوان حریم خصوصی بر آن صدق نمی کند مانند مساجد، پارک های عمومی، وسایل نقلیه عمومی که عامه مردم از آن استفاده می کنند اگرچه ممکن است ورود و استفاده از آنها نیز تابع قوانین خود باشد.
بنابراین جاهائی که ملک خاص افراد است یا ملک خانواده مخصوصی است و یا در اختیار افراد و یا جمعیت خاصی است، به منزله حریم خصوصی است که بدون دعوت و اجازه مالکان، کسی حق ورود ندارد مگر در شرایط ضرورت که نیازمند اجازه حاکم شرع جامع الشرایط است.

Mohr