آیا غسل از اموات مبتلا به ویروس کرونا ساقط است؟

besmealah

سؤال:

اگر مشخص شود که شستشو دادن یا حتی تیمم امواتی که با ویروس کرونا از دنیا رفته اند موجب شیوع بیماری می شود، آیا می توان گفت که اینجا غسل میت و تیمم ساقط است؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

اگر متخصصین حاذق و امین، سرایت و اشاعه ی بیماری از طریق غسل را محتمل بدانند و تدبیر مناسبی برای این موضوع به صورت سهل و آسان ممکن نباشد، علی الظاهر به تیمم بدل می شود و اگر چنین احتمالی راجع به تیمم نیز وجود داشته باشد، آن هم ساقط خواهد بود.

Mohr