بهمن ماه هشتاد و نه

متن درس خارج فقه –    ۲۰ دی ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۶ دی ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۷ دی ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۴ بهمن ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۵بهمن ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۶ بهمن۸۹