مشرق نیوز: دکتر محمدرضا عارف با حضرات آیات موسوی اردبیلی، بیات زنجانی و صافی گلپایگانی دیدار کرد.

mashregh1

لینک خبر