۶- اسلام آوردن

مسئلۀ ۲۶۸ :    اگر کافر شهادتین را بر زبان بیاورد و بگوید «أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ‎إِلاَّاللهَّ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ‎اللَّه‏»، مسلمان می‏شود. اگر ترجمۀ شهادتین را به زبانهای دیگر هم بگوید، مسلمان است و بعد از مسلمان شدن بدن، آب دهان و عرق او پاک است، ولی اگر هنگام مسلمان شدن عین نجاست مانند خون و مشروبات الکلی بر بدن او باشد باید آن‎را برطرف کند و جای آن‎را هم آب بکشد و اگر پیش از مسلمانی عین نجاست برطرف شده باشد، بنا بر احتیاط واجب جای آن‎را آب بکشد.
مسئلۀ ۲۶۹ :    اگر قبل از مسلمان شدن لباسهایی بر تن داشته و با رطوبت به بدن او ملاقات کرده است، بعد از مسلمان شدن، آن لباسهایی که زمان کفر به تن داشته است، در حین تشرّف به اسلام، در تنش نباشد، نجس است. مسلمان شدن باعث پاکی لباس نمی‏شود حتی اگر همان لباس موقع مسلمان شدن به تن او باشد، پس لازم است که آن‎را بشوید و آب بکشد.
مسئلۀ ۲۷۰ :    در مسلمان شدن کافر اقرار زبانی به شهادتین کفایت می‏کند، گرچه انسان نداند که او قلباً مسلمان شده است و یا حتی بداند که قلباً مسلمان نشده، ولی آنچه در قلبش است اظهار نمی‏کند و ظاهراً طبق موازین اسلامی عمل می‏کند، چنین شخصی پاک است.
مسئلۀ ۲۷۱ :    بنا بر اقوی‏ طفل ممیز اگر از طریق اقرار به شهادتین اسلام بیاورد کفایت می‏کند، گر چه همان طفل مادامی که بالغ نشده، ارتدادش پذیرفته نیست‏.