۲- غسل ارتماسی‏

مسئلۀ ۴۷۹ :    غسل ارتماسی عبارتست از اینکه انسان به نیت غسل طوری در آب فرو رود که آب همۀ بدن او را فرا گیرد.
مسئلۀ ۴۸۰ :    در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل به تدریج در آب فرو رود کافی است و غسل او صحیح است، گرچه احتیاط این است که یک‌باره در آب فرو رود. اگر بدون قصد و نیت غسل داخل آب شود و پس از آنکه تمامی بدن را آب احاطه کرد، از زیر آب بدن را به نیت غسل حرکت دهد، غسل او صحیح است، گرچه بهتر است بدن او عرفاً بیرون از آب باشد و از بیرون به نیت غسل ارتماسی وارد آب شود.
مسئلۀ ۴۸۱ :    اگر بعد از غسل ارتماسی فهمید به مقداری از بدنش آب نرسیده، جای آن‎را بداند یا نداند باید دوباره غسل کند.
مسئلۀ ۴۸۲ :    اگر برای غسل ترتیبی وقت نداشته باشد، ولی برای غسل ارتماسی وقت داشته باشد، باید غسل ارتماسی کند.
مسئلۀ ۴۸۳ :    کسی که روزۀ واجب معین مانند روزۀ ماه مبارک رمضان و نذر معین گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته است نمی‏تواند غسل ارتماسی کند، ولی اگر به سبب فراموشی غسل ارتماسی کند، غسل او صحیح است، ولی اگر در ماه مبارک رمضان عمداً غسل ارتماسی کند، هم روزه‏اش باطل است و هم غسلش، ولی در باب احرام، اگر غسل ارتماسی کند، مرتکب معصیت شده، ولی احرامش باطل نمی‏شود.