۱۳- در اعضای وضو مانعی برای رسیدن آب به بدن وجود نداشته باشد.

مسئلۀ ۴۲۱ :    یکی دیگر از شرایط وضو این است که آب به بدن برسد و مانعی روی آن نباشد، بنابراین اگر چیزهایی مانند قیر، رنگ، لاک، چسب، گچ و یا سیمان که جسمیت دارند، مانع رسیدن آب به بدن شوند باید پیش از وضو آنها را برطرف کرد و اگر پس از وضو معلوم شود یکی از آن موانع وجود داشته و مانع رسیدن آب شده، وضو باطل است. موارد ضرورت و وضوی جبیره حکم خاص خود را دارد که در محل مناسب توضیح داده شده است.
مسئلۀ ۴۲۲ :    رنگ موهایی که خانمها برای رنگ کردن مو یا ابروی خود به کار می‏برند و نیز رنگ جوهر خودکار یا خودنویس که بر دست می‏ماند چنانچه جسمیت نداشته باشد، برای وضو اشکال ندارد.
مسئلۀ ۴۲۳ :    اگر زیر ناخن چرک باشد و ناخن هم معمولی باشد و باطن محسوب شود وضو اشکال ندارد. اگر ناخن را بگیرند، باید چرک را پاک کنند و بعد وضو بگیرند. اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد و زیر آن چرک باشد به اندازه‏ای که از حد معمول بلندترست، چرکش را باید پاک کند و بعد وضو بگیرد.
مسئلۀ ۴۲۴ :    اگر می‏داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می‏کند یا نه، باید آن‎را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.
مسئلۀ ۴۲۵ :    اگر قبل از وضو شک کند که آیا در اعضای وضو چیزی که مانع رسیدن آب به بدن باشد وجود دارد یا نه، در صورتی که احتمال وی قابل اعتنا و منشأ معقول داشته باشد، باید بررسی کند و در صورت صحت مانع را برطرف کند یا آن‎قدر دستش را حرکت دهد و آن عضو را بمالد تا اطمینان کند که آب به بدنش رسیده است.
مسئلۀ ۴۲۶ :    عضوی را که باید شست یا مسح کرد هر قدر چرک باشد، اگر چرک آن مانع رسیدن آب به بدن نباشد، اشکال ندارد. همچنین اگر بعد از گچ‌کاری و مانند آن چیز سفیدی که مانع رسیدن آب به پوست نمی‏شود بر دست بماند اشکالی ندارد؛ اما اگر شک کند که با بودن آن، آب به بدن می‏رسد یا نه، باید آن‎را برطرف کند.
مسئلۀ ۴۲۷ :    کسی که پیش از گرفتن وضو می‏دانسته که در یکی از اعضای وضو مانعی وجود دارد و وضوگرفته است و پس از آن شک کرده که آیا در حال وضو آب به زیر آن نفوذ کرده یا نه، اگر می‏داند در حال وضو متوجه مانع نبوده، بنا بر احتیاط تجدید وضو کند. اگر می‏داند متوجه بوده و یا اینکه نمی‏داند متوجه بوده یا نه، وضوی او صحیح است و نیاز به تجدید وضو نیست.
مسئلۀ ۴۲۸ :    اگر بعد از وضو چیزی ببیند که مانع رسیدن آب به اعضای وضوست و شک کند که این مانع، پیش از وضو وجود داشته یا پس از وضو پیدا شده وضوی او صحیح است، مگر اینکه بداند در وقت وضو متوجه آن مانع نبوده که در این‌صورت بنا بر احتیاط واجب باید دوباره وضو بگیرد. همچنین اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در بعضی اعضای وضو بوده یا نه، در صورتی که بداند یا احتمال دهد که در حال وضو متوجه آن محل بوده است، وضوی او صحیح است.
مسئلۀ ۴۲۹ :    اگر در صورت، دستها، جلوی سر و یا روی پاها بر اثر سوختن تاول بزند، شستن و مسح روی آن کافی است. اگر تاول سوراخ شود، شستن آن قسمت که آشکار شده لازم است و رساندن آب به زیر پوست لازم نیست. اگر پوست یک قسمت کنده شود لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده شده برساند؛ اما اگر پوستی که کنده شده گاهی به بدن می‏چسبد و گاهی بلند می‏شود باید آن‎را جدا کند یا آب را به زیر آن برساند.