کیفیت نمازجمعه

مسئلۀ ۱۶۱۵ :    نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است با این تفاوت که در نماز جمعه مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سورۀ جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سورۀ منافقون خوانده شود و نیز لازم است در رکعت اول قنوت قبل از رکوع و در رکعت دوم قنوت را بعد از رکوع بخوانند و نیز واجب است قبل از شروع نماز جمعه با شرایطی که در مسائل آینده گفته خواهد شد، دو خطبه خوانده شود.
مسئلۀ ۱۶۱۶ :    نمازگزار در نماز جمعه باید متوجّه باشد که در رکعت دوم بعد از قنوت به رکوع نرود و اگر رفت نماز باطل است.
مسئلۀ ۱۶۱۷ :    شک در نماز جمعه مانند دیگر نمازهای واجب دو رکعتی موجب بطلان آن می‏شود، در بقیۀ احکام نیز نماز جمعه مانند نماز واجب دو رکعتی است.
مسئلۀ ۱۶۱۸ :    بنا بر احتیاط امام باید حمد و سورۀ نماز جمعه را بلند بخواند.