مواردی که مسافر می‏تواند نماز را تمام بخواند

مسئلۀ ۱۴۴۵ :    در چهار مکان مسافر می‏تواند نماز را تمام بخواند:
۱- مسجدالحرام، ۲- مسجدالنّبی‏ ، ۳- مسجد کوفه، ۴- نزد قبر مطهّر حضرت سیدالشّهداء  و در شعاع بیست و پنج ذراع از طرف بالای سر، پایین پا و روبه رو نیز همین حکم جاری است و تمام خواندن در این موارد افضل است.
مسئلۀ ۱۴۴۶ :    اگر مسافر بخواهد در قسمتهایی که اول جزء مسجدالحرام یا مسجدالنّبی   یا مسجد کوفه نبوده و بعدها به این مساجد اضافه شده است نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب شکسته بخواند.
مسئلۀ ۱۴۴۷ :    کسی که می‏داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار مکانی که گفته شد نمازش را عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است.