مواردی که تیمّم مجاز است‏

در هفت مورد باید به جای وضو یا غسل، تیمّم کرد: