مواردی که تیمّم مجاز است‏

در هفت مورد باید به جای وضو یا غسل، تیمّم کرد:

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله