غسل میت و احکام آن‏

مسئلۀ ۷۳۰ :    واجب است میت مسلمان را برای انجام فرمان الهی، بعد از پاک کردن بدن او از آلودگی و نجاست ظاهری سه غسل دهند:
اول: کمی سدر در مقداری آب بریزند و با آن ابتدا سر و گردن و بعد سمت راست و سپس سمت چپ میت را غسل دهند.
دوّم: اندکی کافور در مقداری آب بریزند و دوباره به همان ترتیب میت را غسل دهند.
سوّم: با آب خالص برای بار سوّم، میت را به همان ترتیب غسل دهند.
مسئلۀ ۷۳۱ :    سدر و کافور نباید آن‎قدر زیاد باشد که آب را از مطلق بودن خارج کند و نباید به اندازه‏ای کم باشد که گفته شود سدر و کافور با آب مخلوط نشده است.
مسئلۀ ۷۳۲ :    اگر سدر و کافور به اندازه‏ای که لازم است پیدا نشود، بنا بر احتیاط باید مقداری که به آن دسترسی دارند، تهیه و در آب مخلوط کنند.
مسئلۀ ۷۳۳ :    کسی‌که میت را غسل می‏دهد واجب است مسلمان، شیعۀ دوازده امامی، عاقل و به احتیاط واجب بالغ باشد و بنا بر احتیاط واجب لازم است غسل دهندۀ میت احکام و مسائل میت را بداند و در غیر این صورت کسی باشد تا این احکام را به او بیاموزد.
مسئلۀ ۷۳۴ :    واجب است کسی‌که میت را غسل می‏دهد قصد قربت داشته باشد، یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند متعال بجای آورد و در اول هر غسلی هم نیت غسل را تجدید کند.
مسئلۀ ۷۳۵ :    غسل میت مانند غسل جنابت است و بنا بر احتیاط واجب و عمل به ظواهر نصوص و روایات، مادامی که غسل ترتیبی امکان دارد، میت را غسل ارتماسی ندهند و بهتر است هر یک از سه قسمت بدن را آب بریزند و غسل بدهند و آنها را در آب فرو نبرند.
مسئلۀ ۷۳۶ :    اگر کسی‌که برای حج احرام بسته قبل از تمام شدن سعی بین صفا و مروه از دنیا برود، نباید او را با آب کافور غسل بدهند و بنا بر اقوی‏ از هرگونه خوشبو کردن میت نیز اجتناب کنند و به جای آب کافور با آب خالص غسل دهند؛ ولی اگر در عمره پس از تقصیر و گرفتن ناخن که از احرام خارج می‏شود بمیرد، می‏توانند با آب کافور نیز غسل دهند.
مسئلۀ ۷۳۷ :    طفل مسلمان گرچه از زنا باشد اگر بمیرد غسل او واجب است، ولی غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او مطابق آداب اسلامی جایز نیست. کسی هم که از کودکی‏دیوانه بوده و در حال دیوانگی بالغ شده است، چنانچه پدر یا مادر یا یکی از آنان مسلمان باشند باید بعد از مردن غسل داده شود و اگر هیچ‌کدام از آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست.
مسئلۀ ۷۳۸ :    جنین سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد واجب است غسل داده شود و اگر چهار ماه ندارد بنا بر احتیاط واجب او را در پارچه‏ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.
مسئلۀ ۷۳۹ :    زن، مرد را و مرد، زن را، حق ندارند غسل دهند، مگر آنکه زن و شوهر باشند که در این صورت جایز است هر کدام دیگری را غسل دهند، گرچه بهتر است که زن و شوهر هم یکدیگر را غسل ندهند، ولی مرد می‏تواند دختر بچّه‏ای را که سنّ او بیشتر از سه سال نباشد و زن هم برای غسل دادن او پیدا نمی‏شود، غسل دهد و زن نیز می‌تواند پسر بچه‏ای را که سه سال بیشتر ندارد، چه مردی برای غسل دادن او پیدا بشود و چه نشود، غسل دهد، اگرچه در هر صورت احتیاط آنست در تمام حالات مماثلت رعایت شود.
مسئلۀ ۷۴۰ :    اگر برای غسل دادن میتی که مرد است، مردی پیدا نشود، زنانی که با او نسبت دارند و با او محرم هستند مانند مادر، خواهر، عمه و خاله یا کسانی که به خاطر خوردن شیر با او محرم شده‏اند، می‏توانند از زیر لباس یا هر چیزی که بدن میت را بپوشاند، غسلش دهند و نیز اگر برای غسل دادن میت زن، زنی پیدا نشود، مردهایی که با او نسبت دارند و محرم هستند یا به خاطر شیر خوردن محرم شده‏اند، می‏توانند از زیر لباس و هر چیزی که میت را بپوشاند او را غسل دهند.
مسئلۀ ۷۴۱ :    اگر میت و غسل دهنده، هر دو مرد و یا هر دو زن باشند و یا هر دو محرم باشند، جایز است غیر از عورتین جاهای دیگر بدن میت برهنه باشد.
مسئلۀ ۷۴۲ :    نگاه کردن به عورت میت حرام است و آن کسی‌که غسل می‏دهد، اگر نگاه کند معصیت کرده است، ولی غسل باطل نمی‏شود.
مسئلۀ ۷۴۳ :    اگر جایی از بدن میت نجس شد بنا بر احتیاط واجب قبل از آنکه آن‎را غسل بدهند، باید آب بکشند و بلکه مستحب است تمام بدن میت را پیش از غسل پاک کنند.
مسئلۀ ۷۴۴ :    کسی‌که در حال جنابت یا حیض مرده است، لازم نیست او را غسل جنابت یا حیض دهند و تنها غسل میت کافی است و همچنین اگر غسل دیگری نیز بر عهدۀ او باشد، همین‌گونه خواهد بود.
مسئلۀ ۷۴۵ :    مزد گرفتن برای غسل دادن میت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست، ولی مزد گرفتن برای مقدمات آن مانند شستن بدن میت و نظیف کردن آن جایز است.
مسئلۀ ۷۴۶ :    اگر برای غسل دادن میت آب پیدا نشود یا استفاده از آب مانعی داشته باشد(مثلاً غصبی باشد)  بنا بر احتیاط واجب به جای هر غسلی یک تیمّم بدهند و در صورتی‌که در یکی از آن تیمّمها قصد ما فی الذّمه کند، همان سه تیمّم کفایت می‏کند و اگر هر کدام از آنها را به نیت بدل از غسل معین انجام بدهد، احتیاطاً تیمّم چهارم را به نیت مافی الذمّه و به‌طور مستحب باید انجام دهد.
مسئلۀ ۷۴۷ :    واجب است کسی‌که میت را تیمّم می‏دهد، دست خود را به زمین بزند و بر صورت و پشت دستهای میت بکشد و اگر ممکن باشد احتیاط واجب آنست که دست میت را هم به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد.
مسئلۀ ۷۴۸ :    شهیدی که در میدان جنگ پیش از آنکه به سراغ او بیایند به شهادت رسیده و جان داده باشد، غُسل و کفن ندارد و باید او را با لباسهای ‏جنگی بدون غُسل دفن کنند، چه جنگ در زمان امام و به اجازۀ او باشد، چه برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی به شهادت رسیده باشد.
مسئلۀ ۷۴۹ :    در صورتی‌که لباس شهید، مال دیگری باشد و او راضی نباشد که لباسهایش همراه با شهید دفن شود، واجب است لباسها را بیرون بیاورند و شهید را کفن و سپس دفن کنند.