صلوات بر پیامبر اکرم‏

مسئلۀ ۱۲۲۷ :    مستحب است هرگاه انسان نام مبارک حضرت رسول اکرم، مانند محمّد، احمد یا لقب و کنیۀ آن حضرت مانند مصطفی و ابوالقاسم را بر زبان آورد یا از کسی بشنود، گرچه در نماز باشد، صلوات بفرستد. هنگام نوشتن نام مبارک ایشان هم مستحب است صلوات را بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‏کند صلوات بفرستد.