خیار غبن

۲- خیار غبن
مسئلۀ ۲۴۱۱ :    در صورتی که خریدار و یا فروشنده در معامله آن‎قدر زیان ببینند که در نظر عرف قابل مسامحه و صرف نظر کردن نباشد و به آن «خیار غبن» می‏گویند، در این صورت کسی که ضرر دیده و مغبون است می‏تواند معامله را به هم بزند، یا اینکه به همان قیمت به معامله راضی شود، ولی حق ندارد طرف معامله را به پرداخت مابه التّفاوت قیمت وادار کند.
مسئلۀ ۲۴۱۲ :    اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا از آن غفلت کند و جنس را گران‏تر از حدّ معمول بخرد، در صورتی که به قدری گران بخرد که در نظر مردم مغبون شناخته شود، حق دارد معامله را به هم زده و فسخ کند و همچنین است فروشنده، اگر در اثر جهل یا در اثر غفلت در وقت معامله جنس را بیش از حدّ متعارف ارزان بفروشد که در نظر مردم مغبون شناخته شود حق دارد معامله را به هم بزند و فسخ کند.