خیار تخلّف شرط

۵- خیار تخلّف شرط
مسئلۀ ۲۴۱۷ :    یکی از دو طرف معامله، فروشنده یا خریدار، با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد یا اینکه جنس دارای شرایط ویژه‏ای باشد، اگر مال را تحویل بدهد و آن خصوصیات را نداشته باشد، طرف می‏تواند معامله را به هم بزند و آن‎را «خیار تخلف شرط» گویند.