اقسام نماز

نماز از نظر وجوب و استحباب به دو قسم تقسیم می‏شود: نمازهای واجب و مستحب.
الف- نمازهای واجب‏
مسئلۀ ۸۲۷ :    نمازهای واجب هفت قسم هستند:
۱- نمازهای یومیه که نماز جمعه یکی از آنهاست.
۲- نماز میت.
۳- نماز آیات.
۴- نماز طواف واجب خانۀ خدا.
۵- نماز قضای پدر و مادر.
۶- نمازی که با اجیر شدن یا عهد، نذر و یمین بر انسان واجب می‏شود.
۷- نماز عید فطر و قربان با حضور امام معصوم‏ و بنا بر احتیاط واجب در زمان غیبت آن امام بزرگوار با وجود شرایطی که بعداً بیان خواهد شد.