اقسام روزه

روزه اقسامی دارد: واجب، مستحب، مکروه و حرام.