احکام نگاه، لمس و صدا

مسئلۀ ۳۰۳۹ :    نگاه کردن به بدن زن نامحرم- چه با قصد لذّت و چه بدون آن- حرام است و نیز نگاه کردن به بدن زنان محرم اگر با قصد لذّت باشد یا فرد نگاه‌کننده خوف آن‎را داشته باشد که به گناه بیفتد حرام است؛ بلکه احتیاط لازم آنست که در نگاه کردن به دست و صورت زن نامحرم در صورت عدم قصد لذّت و عدم خوف وقوع حرام، به مقدار ضرورت اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۰۴۰ :    نگاه کردن به صورت، بدن و موی دختر نابالغ، اگر با قصد لذّت نباشد و خوف وقوع گناه نداشته باشد، اشکالی ندارد و به هر حال به جاهایی مانند ران و سینه که معمولاً پوشیده است، نگاه نکند.
مسئلۀ ۳۰۴۱ :    نگاه کردن به جلوی موی سر، دست، مچ، صورت، مقداری از بازو و بعضی از جاهایی که در حدّ معمول بیرون است از آن زنهایی که در اثر پیری، سنّشان از حد ازدواج گذشته جایز است، ولی تماس بدنی عمدی و نگاه به آن بیش از آن مقدار که گفته شد جایز نیست.
مسئلۀ ۳۰۴۲ :    مرد اجنبی، دختری را که به او محرم نیست، مادامی که به سن بلوغ (نُه سالگی) نرسیده چنانچه قصد لذّت نداشته باشد و ترس به گناه افتادن هم نباشد می‏تواند در آغوش بگیرد و ببوسد.
مسئلۀ ۳۰۴۳ :    نگاه کردن بدون قصد لذّت- و بدون نگرانی از گناه- به صورت، دست و موی سر زنان بادیه نشین، اعراب، عشایر و روستاییانی که معمولاً موی سرشان را نمی‏پوشانند اشکال ندارد، بلکه ظاهر آنست که همۀ کسانی که به سبب عادت موی سرشان را نمی‏پوشانند و اگر به آنان گفته هم شود، باز هم نمی‏پوشانند، همین حکم را دارند اگرچه احتیاط اکید آنست که به حد ضرورت اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۰۴۴ :    نگاه کردن به صورت، دست و جاهایی از بدن و موی سر زنان کفّار و اهل کتاب که معمولاً نمی‏پوشانند، اگر به قصد لذّت نباشد و از افتادن به گناه و حرام هم نترسد، اشکال ندارد و در عین حال احتیاط آنست که به غیر از دست، صورت و موی آنها نگاه نکند و بهتر است که به حد ضرورت اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۰۴۵ :    همان طور که نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم حرام است نگاه زن به بدن مرد نامحرم نیز حرام است مگر مانند دستها و سر و صورت که معمولاً نمی‏پوشانند، همچنین نگاه مرد به بدن مرد دیگر و زن به بدن زن دیگر اگر به قصد لذّت یا خوف وقوع گناه، چه از محارم و چه غیر آن، باشد حرام است و بدون آنها اشکال ندارد و احتیاط واجب آنست که زنها بدن و موی سر خود را از پسرانی که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده‏اند ولی خوب و بد را می‏فهمند و مسائل جنسی را درک می‎کنند بپوشانند.
مسئلۀ ۳۰۴۶ :    هنگام به سینه زدن در مجالس عزاداری حسینی، مردها می‏توانند سینه خود را برهنه کنند، ولی زنها حق ندارند به سینه آنها نگاه کنند. اگر مردها توجّه داشته باشند و بدانند که زنها عمداً به بدن آنان نگاه می‏کنند، اگرچه دلیل شرعی بر حرمت آن معلوم نیست، ولی احتیاط آنست که مردها سینه خود را برهنه نکنند و حاکم بر این احتیاط، عقل است.
مسئلۀ ۳۰۴۷ :    نگاه کردن به عورت دیگران حرام است- مستقیم یا غیر مستقیم- مثلاً از پشت شیشه و آینه و آب زلال و امثال آن، محرم یا نامحرم و زن باشد یا مرد، حتی نگاه کردن به عورت کودکی که ممیز است و خوب و بد را می‏فهمد جایز نیست، اما زن و شوهر می‏توانند تمام بدن یکدیگر را نگاه کرده و لمس کنند.
مسئلۀ ۳۰۴۸ :    مرد و زنی که به هم محرم هستند چنانچه قصد لذّت نداشته باشند و از وقوع حرام هم نترسند، می‌توانند غیر از عورتین به جاهای دیگر بدن هم نگاه کنند.
مسئلۀ ۳۰۴۹ :    صِرف گرفتن عکس و فیلم به وسیلۀ مرد از زن نامحرم یا زن نامحرم از مرد اجنبی، مادامی که مستلزم کار حرام نشده، حرام نیست ولی اگر گرفتن فیلم و عکس مستلزم کار حرامی بشود، مثل دست زدن به بدن نامحرم یا نگاه کردن به جاهایی که نظر به آنها جایز نیست، در این صورت حقّ فیلم و عکس گرفتن ندارد و اگر زن نامحرمی را بشناسد، در صورتی که آن زن متهتّکه نباشد، احتیاط واجب آنست که به عکس و فیلم وی نگاه نکند.
مسئلۀ ۳۰۵۰ :    اگر زن نامحرم ناچار شود مثلاً برای تنقیه، تطهیر یا عمل جراحی به عورت زن دیگر یا مردی غیر از شوهر خود دست بزند، واجب است چیزی مانند دستکش در دست کند تا دست او به عورت آن شخص بلاواسطه نرسد و همچنین است اگر مرد ناچار شود به عورتین مرد دیگر یا زنی غیر از زن خود دست بزند و در هر دو صورت در دست زدن باید به حد ضرورت اکتفا کرد.
مسئلۀ ۳۰۵۱ :    اگر پزشک معالج برای درمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند و مراجعه به پزشک هم جنس یا محرم امکان نداشته یا مشکل باشد طوری‏که عادتاً قابل تحمّل نیست، اشکال ندارد، ولی در مواردی که پزشک نامحرم می‏تواند فقط با نگاه کردن یا با دست زدن بدون نگاه، درمان کند، واجب است به همان مقدار ضرورت اکتفا کند و در این حکم بین عورت و غیر عورت فرقی وجود ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۲ :    اگر پزشک معالج برای درمان ناچار شود به عورت شخص نگاه کند، احتیاط آنست، در صورت امکان به وسیلۀ آینه و مانند آن نگاه کند و اگر راهی جز نگاه به خود عورت وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۳ :    در تمام مواردی که ضرورت اقتضا می‏کند کسی به نامحرم نگاه کند یا دست بزند، مثلاً کسی که نامحرم است غرق شود یا در آتش بسوزد یا در اثر تصادف در زیر ماشین بماند یا در زلزله و خرابی ساختمان زیر آوار بماند و بدون دست زدن امکان رهایی و نجات وجود نداشته باشد، دست زدن در حد ضرورت جایز است.
مسئلۀ ۳۰۵۴ :    کسی که قصد ازدواج دارد تنها به مقدار متعارف که برای پسندیدن و انتخاب لازم است می‏تواند به مو، صورت و دستهای زن یا دختر مورد نظر نگاه کند و اگر نگاه اوّل نظر او را تأمین نکند تکرار آن مانعی ندارد مشروط بر آنکه این کار را برای خود عادت قرار ندهد و در هیچ کدام از نگاه‏ها قصد لذّت و شهوت نداشته باشد و چنانچه لذّت به صورت قهری و غیر عمدی حاصل شود ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۵ :    جایی که در آنجا نامحرم هست، زن می‏تواند با صدای بلند صحبت کند، ولی اگر صدای او موجب تحریک نامحرم شود حقّ بلند صحبت کردن را ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۶ :    زن و مرد نامحرم با حفظ مقررات اسلامی می‏توانند با یکدیگر صحبت کنند و بدون قصد لذّت صدای هم را بشنوند چه به صورت صحبت کردن باشد یا شکل دیگر، مستقیم یا با واسطه، منتها اگر صدای زن آن‎قدر نازک، ظریف و مهیج باشد که امکان تحریک در شنونده را فراهم کند، احتیاط آنست که از گوش کردن به آن صداها خودداری شود.