احکام جُعاله

مسئلۀ ۲۶۲۲ :    جعاله آنست که انسان با شخص معین یا به‌طور کلّی در برابر انجام کاری که برای او انجام می‏دهند، قرارداد ببندد که مال معینی را بپردازد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند فلان مبلغ را به او می‏دهم یا بگوید هر کس این زمین را بکارد، این مقدار از محصول مال اوست یا هر کس این باغ را هرس و آبیاری کند، از میوه‏ها یا چیزهای دیگر، فلان مقدار به او می‏پردازم. به آن کسی که قرار می‏گذارد مالی بدهد، جاعل و به آن کسی که آن کار را انجام می‏دهد، عامل می‏گویند. فرقی که میان جعاله و اجاره وجود دارد، این است که اجاره از عقود لازمه است و پس از قرارداد اجاره لازم است اجیر کار را شروع کند و آن کسی که او را اجیر کرده نیز واجب است مزد او را بپردازد، ولی در جعاله عامل می‏تواند آن کار را انجام ندهد و تا عامل کار را انجام ندهد، جاعل بدهکار نیست.