احکام جابجایی خمس

مسئلۀ ۲۱۲۷ :    اگر در شهر خمس دهنده مستحق وجود نداشته باشد و نگهداری خمس هم ممکن باشد و یقین کند و یا احتمال بدهد که مستحق پیدا شود، اگرچه جایز است خمس را به شهر دیگر منتقل کند، ولی مخارج نقل و انتقال را نباید از خمس کم کند و اگر در حفظ و نگهداری خمس کوتاهی کند و خمس تلف شود، ضامن است.
مسئلۀ ۲۱۲۸ :    اگر در شهر خمس دهنده مستحق نباشد و احتمال پیدا شدن هم داده نشود یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، واجب است خمس را به جای دیگر منتقل کند و می‏تواند مخارج بردن را از خمس کم کند، گرچه بهتر است کم نکند و اگر در نگهداری و حفظ آن کوتاهی کند ضامن است.
مسئلۀ ۲۱۲۹ :    در مواردی که در شهر خمس دهنده مستحق وجود دارد، می‎توان خمس را به شهر دیگری انتقال داد، ولی انتقال دهنده مخارج بردن آن‎را باید خودش بپردازد و در این صورت اگر عین خمس تلف شود ضامن است، ولو اینکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و در این فرض و در هر فرض دیگری که انتقال خمس به شهر دیگر موجب تأخیر در پرداخت آن بیش از حدّ متعارف شود و فوریت عرفی پرداخت خمس صدق نکند، تأخیر جایز نیست.
مسئلۀ ۲۱۳۰ :    در مواردی که خمس دهنده با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط خمس را به جای دیگر منتقل کند و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکند، اگر تلف شود ضامن نیست. همچنین اگر به کسی تحویل دهد که او از طرف حاکم شرع وکیل است خمس را بگیرد و به شهر دیگری منتقل کند، وقتی که خمس را به وکیل تحویل داد، تکلیف از خمس دهنده ساقط است و ذمّه‏اش بَری می‏شود.
مسئلۀ ۲۱۳۱ :    همان طور که قبلاً گفتیم سهم سادات نیز در حکم سهم امام‏ است که باید با اجازۀ مجتهد جامع شرایط یا نماینده او به مصرف برسد و مواردی که بردن سهم امام‏ با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط یا نماینده او صورت می‏گیرد، جایز است و حکم سهم سادات نیز همین گونه است، بنابراین اگر کسی سهم سادات را بدون اجازۀ مجتهد جامع شرایط یا نماینده او مصرف کند، کفایت نمی‏کند و دوباره باید با اجازۀ ایشان به مصرف برساند.