نشریۀ حزب مؤتلفه: خواب کارگزاران برای خبرگان رهبری

نشریۀ حزب مؤتلفۀ اسلامی نوشت:

گفته می‌شود که طیف نزدیک به کارگزاران برای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری فعال شده‌اند. در جلسه انتخاباتی این گروه پیشنهاد داده شده است تا با شعار «مجتهدان جوان، مصلح و مبتکر» در انتخابات خبرگان حاضر شوند.

بخشی از چهره‌های مورد نظر این گروه شاگردان صانعی، بیات زنجانی و موسوی اردبیلی تشکیل می‌دهند.

 

لینک خبر