روزنامۀ آفتاب یزد: تفکر به زور فرستادن مردم به بهشت، قرون وسطائی ست

gl1pwpqxلینک خبر