جماران: تفکر به زور فرستادن مردم به بهشت، قرون وسطائی ست

لینک خبر