آشنایی با مبانی فقهی مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی؛ شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

 آشنایی با مبانی فقهی مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی

دوم) شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته می شود

ـ استـدلال

اولاً اگرچه مشهور فقها قائل به عدم جواز شهادت فرزند علیه پدر هستند و نســـــــــبت به آن به یک سلسله استحسانات تمسک فرموده اند ولی به نظر می رسـد ادعای اجماع وجهی ندارد چراکه نظرات مخالف نیــــــــــــز وجود دارد پس این اجماع، اجماع مدرکی بوده و تعبدی نیست.

ثانیاً روایات در اینجا دو دسته هستند که از بعضی جواز استفاده می شود و از بعضی عدم جواز و چون روایات متعارضند قابل استنادنیست.

ثالثاً با ظاهر قرآن نمی سازد چراکه خداوند عالم در سوره نساء آیه ۱۳۵ تصریح فرموده که انسـان موظف است قیام به قســـط و اقامهی شهادت کند حتی اگر علیه خود و والدینش باشد و چون مطابق روایات متواتره، سخنان پیامبر(ص) و اهل بیت او(ع) باید به قرآن عرضـه شـــود و در این میان آنچه مطابق قرآن اسـت مورد اســـــــتناد قرار گرفته و مخالف آن کنار گذاشته شـود، طبعاً روایاتی که با ظاهرقرآن به عنوان ثقل اکبر منافات داشته باشند، قابل استناد نیستند.

 

.