درس اصول : سال ۱۳۹۰

اصول فقه ….. ۲۲ فروردین ماه

اصول فقه ….. ۳۱ فروردین ماه

اصول فقه…. ۲ اردی بهشت ماه
(صحت بحث از اصل عملی در مورد شک در اصلی یا تبعی بودن واجب)

اصول فقه… ۳ اردی بهشت ماه

اصول فقه… ۴ اردی بهشت ماه

(ادامه بحث واجب اصلی و تبعی )

اصول فقه… ۱۰ اردی بهشت ماه

(وجوب مقدمه واجب: عقلی یا شرعی؟)

اصول فقه… ۱۱ اردی بهشت ماه

اصول فقه… ۱۲ اردی بهشت ماه
(نقد و بررسی نظریه سید مرتضی در باب وجوب مقدمه واجب)

اصول فقه… ۱۳ اردی بهشت ماه

(بررسی نظریه عضدی در وجوب مقدمه شرعیه و عدم وجوب مقدمه عقلیه)

اصول فقه… ۱۴ اردی بهشت ماه

(ماهیت احکام خمسه ۱)

اصول فقه… ۱۷ اردی بهشت ماه

(لزوم بحث از مقدمه حرام – نگاه اجتماعی (۱) )

اصول فقه… ۱۹ اردی بهشت ماه

(لزوم بحث از مقدمه حرام – نگاه فقهی (۲) )

اصول فقه… ۲۰ اردی بهشت ماه

(لزوم بحث از مقدمه حرام-نگاه انسان شناختی(۳) )

اصول فقه… ۲۱ اردی بهشت ماه

اصول فقه… ۷ خردادماه

(آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟)