سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ باتوجه به اینکه قرآن دلیل جاودانگی اسلام است و از آن به معجزه خالده تعبیر می کنند و قرآن این حالت را با تحدّی به اثبات رسانده است؛ هنر قرآن در این است که در عین لحاظ کردن ...
0
2 سال 0 Answers 406 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ کلمه (انّما)در اصل برای حصر است و درمواردی که برای غیر حصر بکار رفته نیاز به قرینه دارد.  
in progress 0
3 سال 0 Answers 613 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ قرآن سخن خداوند است و کسانی که قرآن را تفسیر می کنند قطعاَ باید در علوم لغت، نحو، صرف، فقه، کلام، تاریخ و دیگر علومی که در فهم قرآن دخیل است صاحب نظر باشند. طبعاً اگر کسی بدون ...
0
4 سال 0 Answers 728 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ این دعا را کفعمی در صفحه 551 و 552 الولد الأمین  آورده است و از آن به عنوان دعایی رفیع الشأن و عظیم المنزلة یاد کرده است. وی این دعا را از عبدالّله بن عباس نقل کرده  که امام ...
0
5 سال 0 Answers 1819 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ برای پاسخ به سؤالات ارسالی، توجه به نکات زیر ضروری ست: 1. به این دلیل که قرآن منبع اولیّه تشریع مسلمانان است، هیچ روایت و طبعاً هیچ حکمی نمی تواند مغایر و مخالف آن باشد؛ به همین جهت است ...
0
10 سال 0 Answers 1614 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مشکل در فرض سؤال در مفاهیم آیات قرآنی نیست؛ اگر قرآن کریم اجازه داده است که افراد، سؤالات خود را طرح کرده و یا حتی اعتراض کنند، این صرفاً شامل دورۀ نزول قرآن نبوده بلکه همۀ اعصار، ...
0
10 سال 0 Answers 542 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در مورد آیۀ 197 سورۀ مبارکۀ بقره، توصیه به تقوا در واقع توصیه به ایجاد مصونیت فکری، اخلاقی و عملی برای فرد است؛ بدین معنا که انسان در سایۀ معرفت درست، ایمان راسخ و عمل همسو با ...
0
10 سال 0 Answers 525 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، نه نماز باطل بوده و نه قرائت قرآن گناه محسوب می شود اگرچه خلاف مقررات حکومت عمل کردن، جایز نیست.
0
, 10 سال 0 Answers 546 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در موارد سؤال حكم خط روی كاغذ جاری نيست چراكه هـيچ وقت دست به صورت مسقيم با آيات الهي تماس ندارد.
0
, , 10 سال 0 Answers 510 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ 1)آن مقدار از زیارت عاشورا که در کتاب کامل الزیارات نقل شده، صحیح و مورد قبول است و قسمت لعن در آن کتاب نیامده. 2)هیچ ایرادی ندارد و بلکه مطلوب و مستحب است. 3)اگرچه از روایات استفاده ...
0
11 سال 0 Answers 514 views