سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ کلمه (انّما)در اصل برای حصر است و درمواردی که برای غیر حصر بکار رفته نیاز به قرینه دارد.  
0
3 ماه 0 Answers 40 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ قرآن سخن خداوند است و کسانی که قرآن را تفسیر می کنند قطعاَ باید در علوم لغت، نحو، صرف، فقه، کلام، تاریخ و دیگر علومی که در فهم قرآن دخیل است صاحب نظر باشند. طبعاً اگر کسی بدون ...
0
2 سال 0 Answers 180 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ این دعا را کفعمی در صفحه 551 و 552 الولد الأمین  آورده است و از آن به عنوان دعایی رفیع الشأن و عظیم المنزلة یاد کرده است. وی این دعا را از عبدالّله بن عباس نقل کرده  که امام ...
0
3 سال 0 Answers 501 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ برای پاسخ به سؤالات ارسالی، توجه به نکات زیر ضروری ست: 1. به این دلیل که قرآن منبع اولیّه تشریع مسلمانان است، هیچ روایت و طبعاً هیچ حکمی نمی تواند مغایر و مخالف آن باشد؛ به همین جهت است ...
0
7 سال 0 Answers 152 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مشکل در فرض سؤال در مفاهیم آیات قرآنی نیست؛ اگر قرآن کریم اجازه داده است که افراد، سؤالات خود را طرح کرده و یا حتی اعتراض کنند، این صرفاً شامل دورۀ نزول قرآن نبوده بلکه همۀ اعصار، ...
0
8 سال 0 Answers 136 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در مورد آیۀ 197 سورۀ مبارکۀ بقره، توصیه به تقوا در واقع توصیه به ایجاد مصونیت فکری، اخلاقی و عملی برای فرد است؛ بدین معنا که انسان در سایۀ معرفت درست، ایمان راسخ و عمل همسو با ...
0
8 سال 0 Answers 119 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، نه نماز باطل بوده و نه قرائت قرآن گناه محسوب می شود اگرچه خلاف مقررات حکومت عمل کردن، جایز نیست.
0
, 8 سال 0 Answers 120 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در موارد سؤال حكم خط روی كاغذ جاری نيست چراكه هـيچ وقت دست به صورت مسقيم با آيات الهي تماس ندارد.
0
, , 8 سال 0 Answers 122 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ 1)آن مقدار از زیارت عاشورا که در کتاب کامل الزیارات نقل شده، صحیح و مورد قبول است و قسمت لعن در آن کتاب نیامده. 2)هیچ ایرادی ندارد و بلکه مطلوب و مستحب است. 3)اگرچه از روایات استفاده ...
0
8 سال 0 Answers 127 views