سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ شدت در آیۀ مورد نظر، در مقابل رحمت است. رحمت، گرایش و انعطاف درونی و روحی و تداخل ظاهری و باطنی با مومنان است و شدت، عدم گرایش و عدم ...
0
9 سال 0 Answers 244 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ قضیۀ بردگی، ماجرایی بود که در طول تاریخ وجود داشته و منشأ پیدایش آن هم، مسائل سیاسی ...
0
9 سال 0 Answers 206 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در مورد تفسیر قرآن در مناطق مختلف باید تاکید کنم که موقعیت های زمانی و مکانی در ...
0
9 سال 0 Answers 207 views