سوال
باسلام و تحیت؛ فرض سؤال از مصادیق محاربه است و حکم آن در رساله عملیه آمده است.
0
2 سال 0 Answers 247 views

سوال
باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال عدم سوء نیت کیفرهای اخروی را برمی دارد و به عبارت دیگر به دلیل اینکه سوء نیت نداشته گناهی مرتکب نشده ولی اگر منشأ خسارت شده، ضامن است چراکه ضمانت امر وضعی است نه امر ...
in progress 0
2 سال 0 Answers 440 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال ملک مشاع و مشترک بوده و هر دو از آن به طور متساوی استفاده کرده اند و زن حق مطالبه ندارد.
0
4 سال 0 Answers 563 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ کمااینکه پیش تر نیز به سؤالاتی با این محتوا یا مشابه آن پاسخ داده شده است، بدون شک موارد مطرح در سؤال علاوه بر اینکه مشروع نیست، به جهت اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت ...
0
5 سال 0 Answers 537 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کمااینکه بارها به آن اشاره کرده ایم، اقرار و اعتراف در محیط زندان و بازداشتگاه صحیح نبوده و فاقد وجاهت شرعی است. تنها آن اعترافی حجت است که با مقدمات قید شده در فقه و صرفاً در نزد ...
0
7 سال 0 Answers 596 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ملاک در بلوغ، قدر جامع میان بلوغ سنی و فکری است و در فرض سئوال در صورتیکه فقدان بلوغ فکری محرز گردد، قصاص ساقط شده و فرض سؤال حداقل از مصادیق بارز " الحدود تدروء بالشبهات" ...
0
7 سال 0 Answers 498 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که اجراکننده حد تعدی و تفریط کند، قصاص می شود و در صورت رضایت اولیاء دم، باید دیه بپردازد و اگر تعدی و تفریطی نشود، دیه او به عهده بیت المال است.
0
8 سال 0 Answers 407 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در باب حدود چیزی به نام پابند در فقه شیعه و احادیث این باب وجود ندارد مگر اینکه قاضی به عنوان تعذیر از آن استفاده کند و چون ظاهر ادلۀ تعذیر هم سنخ با حدود و انواع ...
0
8 سال 0 Answers 533 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کمااینکه در گذشته نیز به سؤالی مشابه پاسخ داده شده و همینطور تأکیدات صورت گرفته در سؤال، لازم به توضیح است کسی که حکم در مورد او اجرا شده ولی زنده مانده است، به دلیل اینکه حکم ...
0
10 سال 0 Answers 521 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت ؛ با توجه به اینکه آزمایش DNA اماره بوده، و حجت و قابل استناد می باشد می توان در شناخت نسب از آن استفاده کرد اما به واسطه آن نمی توان حد زنای محصنه را بر کسی ...
0
10 سال 0 Answers 570 views