سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال ملک مشاع و مشترک بوده و هر دو از آن به طور متساوی استفاده کرده اند و زن حق مطالبه ندارد.
0
2 سال 0 Answers 134 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ کمااینکه پیش تر نیز به سؤالاتی با این محتوا یا مشابه آن پاسخ داده شده است، بدون شک موارد مطرح در سؤال علاوه بر اینکه مشروع نیست، به جهت اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت ...
0
3 سال 0 Answers 123 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کمااینکه بارها به آن اشاره کرده ایم، اقرار و اعتراف در محیط زندان و بازداشتگاه صحیح نبوده و فاقد وجاهت شرعی است. تنها آن اعترافی حجت است که با مقدمات قید شده در فقه و صرفاً در نزد ...
0
5 سال 0 Answers 148 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ملاک در بلوغ، قدر جامع میان بلوغ سنی و فکری است و در فرض سئوال در صورتیکه فقدان بلوغ فکری محرز گردد، قصاص ساقط شده و فرض سؤال حداقل از مصادیق بارز " الحدود تدروء بالشبهات" ...
0
5 سال 0 Answers 153 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که اجراکننده حد تعدی و تفریط کند، قصاص می شود و در صورت رضایت اولیاء دم، باید دیه بپردازد و اگر تعدی و تفریطی نشود، دیه او به عهده بیت المال است.
0
5 سال 0 Answers 148 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در باب حدود چیزی به نام پابند در فقه شیعه و احادیث این باب وجود ندارد مگر اینکه قاضی به عنوان تعذیر از آن استفاده کند و چون ظاهر ادلۀ تعذیر هم سنخ با حدود و انواع ...
0
6 سال 0 Answers 137 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کمااینکه در گذشته نیز به سؤالی مشابه پاسخ داده شده و همینطور تأکیدات صورت گرفته در سؤال، لازم به توضیح است کسی که حکم در مورد او اجرا شده ولی زنده مانده است، به دلیل اینکه حکم ...
0
7 سال 0 Answers 118 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت ؛ با توجه به اینکه آزمایش DNA اماره بوده، و حجت و قابل استناد می باشد می توان در شناخت نسب از آن استفاده کرد اما به واسطه آن نمی توان حد زنای محصنه را بر کسی ...
0
7 سال 0 Answers 115 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سپاس از دقت و توجه خاص به موضوع، لازم به توضیح می دانم که هیچ دلیلی بر مطلوب بودن اعدام های علنی در منابع فقهی وجود ندارد و حتی در قصاص آنچه از نص قرآن کریم ...
0
7 سال 0 Answers 134 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ به دلیل اینکه جرم در دوران عقل انجام شده، اجرای حکم از او ساقط نمی شود.
0
7 سال 0 Answers 147 views