سوال
با سلام و تحیت؛ ملاک در بلوغ، قدر جامع میان بلوغ سنی و فکری است و در فرض سئوال در صورتی که فقدان بلوغ فکری محرز گردد، قصاص ساقط شده و فرض سئوال حداقل از مصادیق بارز " ...
0
11 سال 0 Answers 445 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در مسائلی که اسلام برای فرد حکم اعدام تعیین کرده، فرقی بین دختر باکره و دیگران نیست.
0
11 سال 0 Answers 597 views

سوال
با سلام و تحیت؛ “اگرچه استفاده سائل محترم از عبارت “سهو” مساله را مبهم می سازد، در عین حال با ذکر فروض و شقوق موضوع به پاسخ سؤال می پردازیم: در صورتی که فرد با قصد کشتن فرد ...
0
11 سال 0 Answers 461 views

سوال
با سلام و تحیت؛ دادرسی و قضاوت وقتی که از امور واجبه شد، قاضی و دستگاه قضائی موظف به انجام آن است. برای اصل قضاوت و مقدمات قریب آن، اخذ وجوه به هیچ وجه جایز نیست؛ برای مقدمات قریبۀ آن ...
0
11 سال 0 Answers 455 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: کمااینکه بارها تصریح کرده ام در لسان فقهای عظام، از خود زندان به عنوان "عذاب" یاد شده است چه رسد به شکنجۀ در زندان که در حقیقت شکنجه در شکنجه است؛ با ...
0
11 سال 0 Answers 491 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مطابق روایات متعدد اسلامی بالخصوص تصریحی که امیرالمومنین(ع) فرموده اند، چنین تحقیقاتی فاقد اثر حقوقی و شرعی است.
0
11 سال 0 Answers 498 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پیش از پرداختن به پاسخ سؤال شما، توضیحات مختصری را لازم می دانم. در ارتباط با مسأله سنگسار و رجم قبلاً با دلایل کافی و مستدل اثبات کرده ایم که قابل اثبات با شهود نیست ...
0
11 سال 0 Answers 351 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: دین مقدس اسلام، گناه قتل یک انسان را مساوی با قتل نوع انسان دانسته است (مَن قَتَل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض َفكأنما قَتَل الناس جميعاً) و برای قتل ...
0
11 سال 0 Answers 445 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اسلام، مبنایش بر رأفت و رحمت است و به صورت خاص با احکام رحمانیه اش، اصل اولی را بر برائت قرار داده است؛ از طرف دیگر در لسان قرآن کریم از پدر و مادر ...
0
11 سال 0 Answers 444 views