سوال
با سلام و تحیت؛ “اگرچه استفاده سائل محترم از عبارت “سهو” مساله را مبهم می سازد، در عین حال با ذکر فروض و شقوق موضوع به پاسخ سؤال می پردازیم: در صورتی که فرد با قصد کشتن فرد ...
0
8 سال 0 Answers 95 views

سوال
با سلام و تحیت؛ دادرسی و قضاوت وقتی که از امور واجبه شد، قاضی و دستگاه قضائی موظف به انجام آن است. برای اصل قضاوت و مقدمات قریب آن، اخذ وجوه به هیچ وجه جایز نیست؛ برای مقدمات قریبۀ آن ...
0
8 سال 0 Answers 94 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: کمااینکه بارها تصریح کرده ام در لسان فقهای عظام، از خود زندان به عنوان "عذاب" یاد شده است چه رسد به شکنجۀ در زندان که در حقیقت شکنجه در شکنجه است؛ با ...
0
8 سال 0 Answers 118 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مطابق روایات متعدد اسلامی بالخصوص تصریحی که امیرالمومنین(ع) فرموده اند، چنین تحقیقاتی فاقد اثر حقوقی و شرعی است.
0
8 سال 0 Answers 102 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پیش از پرداختن به پاسخ سؤال شما، توضیحات مختصری را لازم می دانم. در ارتباط با مسأله سنگسار و رجم قبلاً با دلایل کافی و مستدل اثبات کرده ایم که قابل اثبات با شهود نیست ...
0
8 سال 0 Answers 99 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: دین مقدس اسلام، گناه قتل یک انسان را مساوی با قتل نوع انسان دانسته است (مَن قَتَل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض َفكأنما قَتَل الناس جميعاً) و برای قتل ...
0
8 سال 0 Answers 92 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اسلام، مبنایش بر رأفت و رحمت است و به صورت خاص با احکام رحمانیه اش، اصل اولی را بر برائت قرار داده است؛ از طرف دیگر در لسان قرآن کریم از پدر و مادر ...
0
8 سال 0 Answers 93 views