سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سلام و تحیت؛ در همۀ موارد ذکر شده در صورتی که منشأ تحقق مرور زمان، عمد یا مانند آن از طرف متشاکی و یا دادگاه بوده باشد، اصل مورد شکایت باید مورد توجه قرار گرفته و ...
0
7 سال 0 Answers 137 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ حكم دادگاه اگرچه نافذ است ولي احتياط آن است كه بين طرفين مصالحه شود چراكه بين آنها قرارداد از روي طيب نفس صورت گرفته بوده است.
0
8 سال 0 Answers 109 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال قاضي اطمينان پيدا نكرده كه اين چك ها از راه خيانت به دست طرف رسيده باشد؛ بنابراين نمي توان گفت قاضي تخلف كرده است اگرچه آورنده چك شرعاً ضامن است تا چك ها و ...
0
8 سال 0 Answers 75 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ اگرچه روحانيت يك مقام معنوي بوده و شغل نيست ولي لازم به توضيح است كه در نظام قضاي اسلامي، عناوين، موقعيت ها و سمت ها، مانع شمول قانون و استثناي صاحبان آنها نمي شود. بهترين شاهد اين ...
0
8 سال 0 Answers 100 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال، املاک مذکور متعلق به افرادی ست که با صلح این املاک به آنها واگذار شده است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال حکم محکمه صحیح نبوده و بقیۀ ورثه در صورت ...
0
, 8 سال 0 Answers 101 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اهمیت موضوع لازم است به نکات زیر توجه به عمل آید: یک: قضاوت یکی از شئون چهارگانه رسول خدا(ص) است چراکه قاضی با جان، مال و ناموس جامعه مرتبط است و این موارد از اهمیت ...
0
8 سال 0 Answers 93 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛پاسخ سؤال ارسالي در مسأله ٣٥١٢ از رساله عمليه آمده كه عيناً براي شما ارسال مي گردد: مسئلۀ ٣٥١٢ : اگر مدّعی‌علیه پس از عرضه شدن دعوی، سکوت کند- نه اقرار کند و نه انکار- اگر سکوت مدّعی علیه ...
0
8 سال 0 Answers 95 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به دلیل اینکه در دادگاه صالح محاکمه و حکم برائت برای او صادر شده، هیچ شخص یا نهادی حق ایجاد محدودیت برای او به صرف بازداشت را نداشته و هرگونه خسارتی که از ...
0
8 سال 0 Answers 101 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در پاسخ به سؤالات ارسالی، توجه به موضوعات زیر ضروری است؛ مطابق نصّ قرآن کریم، قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان است و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است؛ از طرفی ...
0
8 سال 0 Answers 90 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اول باید عرض شود که محروم کردن زندانیان سیاسی و یا غیر سیاسی از حق انتخاب وکیل، علاوه بر اینکه خلاف قانون است، جرم بوده و حرام است و شکنجه ...
0
8 سال 0 Answers 86 views