سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سپاس از دقت و توجه خاص به موضوع، لازم به توضیح می دانم که هیچ دلیلی بر مطلوب بودن اعدام های علنی در منابع فقهی وجود ندارد و حتی در قصاص آنچه از نص قرآن کریم ...
0
8 سال 0 Answers 259 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ به دلیل اینکه جرم در دوران عقل انجام شده، اجرای حکم از او ساقط نمی شود.
0
8 سال 0 Answers 279 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سلام و تحیت؛ در همۀ موارد ذکر شده در صورتی که منشأ تحقق مرور زمان، عمد یا مانند آن از طرف متشاکی و یا دادگاه بوده باشد، اصل مورد شکایت باید مورد توجه قرار گرفته و ...
0
8 سال 0 Answers 317 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ حكم دادگاه اگرچه نافذ است ولي احتياط آن است كه بين طرفين مصالحه شود چراكه بين آنها قرارداد از روي طيب نفس صورت گرفته بوده است.
0
9 سال 0 Answers 246 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال قاضي اطمينان پيدا نكرده كه اين چك ها از راه خيانت به دست طرف رسيده باشد؛ بنابراين نمي توان گفت قاضي تخلف كرده است اگرچه آورنده چك شرعاً ضامن است تا چك ها و ...
0
9 سال 0 Answers 206 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ اگرچه روحانيت يك مقام معنوي بوده و شغل نيست ولي لازم به توضيح است كه در نظام قضاي اسلامي، عناوين، موقعيت ها و سمت ها، مانع شمول قانون و استثناي صاحبان آنها نمي شود. بهترين شاهد اين ...
0
9 سال 0 Answers 247 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال، املاک مذکور متعلق به افرادی ست که با صلح این املاک به آنها واگذار شده است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال حکم محکمه صحیح نبوده و بقیۀ ورثه در صورت ...
0
, 9 سال 0 Answers 228 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اهمیت موضوع لازم است به نکات زیر توجه به عمل آید: یک: قضاوت یکی از شئون چهارگانه رسول خدا(ص) است چراکه قاضی با جان، مال و ناموس جامعه مرتبط است و این موارد از اهمیت ...
0
9 سال 0 Answers 235 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛پاسخ سؤال ارسالي در مسأله ٣٥١٢ از رساله عمليه آمده كه عيناً براي شما ارسال مي گردد: مسئلۀ ٣٥١٢ : اگر مدّعی‌علیه پس از عرضه شدن دعوی، سکوت کند- نه اقرار کند و نه انکار- اگر سکوت مدّعی علیه ...
0
9 سال 0 Answers 224 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به دلیل اینکه در دادگاه صالح محاکمه و حکم برائت برای او صادر شده، هیچ شخص یا نهادی حق ایجاد محدودیت برای او به صرف بازداشت را نداشته و هرگونه خسارتی که از ...
0
9 سال 0 Answers 229 views