سؤال: سلام،کیفیت روایاتی که درباره عقیق یمن وجود دار چگونه است؟ آیا این روایات سندیت دارند و ائمه توصیه ای به داشتن عقیق یمن کرده اند؟

سوال

باسلام و تحیت؛

مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل به مناسبت احکام ملابس در چند باب روایاتی را در باب تختّم آورده و روی اصل مستحب بودن عقیق تأکید کرده است ولی بحثی پیرامون یمنی بودن آن ذکر نشده است؛ بلکه در یک روایتی از عقیق رومی که امام سجاد(ع) داشته سخن به میان آمده است و بعید است در بین روایات عقیق یمنی خصوصیت داشته باشد و صاحب وسائل به آن متذکر نشود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 439 views 0