احتراماً معروض می دارم سال ۱۳۹۸ یک واحد آپارتمان به متراژ تقریبی ۷۰ متر از فردی به مبلغ سیصدو هشتاد میلیون تومان خریداری و به اجاره داده شد و اخیرا مشخص شد که ملک فروخته شده ۲۱ متر کسر مساحت دارد با توجه به فرض سوال از محضر حضرتعالی سوال دارم: با توجه به تعریف شرعی عقد بیع به معنای تملیک عین به عوض معلوم ۱- اگر خریدار و فروشنده بعد از انعقاد عقد مجدداً تراضی نمایند در صورت کشف کسر مساحت، فروشنده مکلف به عودت اضافه ثمن معامله به همراه خسارت معین شود آیا توافق مذکور منطبق با شرع می باشد؟ ۲- در صورت عدم تراضی، آیا شرعاً خریدار حق مراجعه به اضافه مبلغ ثمن پرداختی به فروشنده را بر مبنای ایفای ناروا دارد؟ ۳- در فرض بالا آیا خریدار حق فسخ معامله به همراه مطالبه کلیه خسارات من جمله افت ارزش پول را دارد؟

سوال

پاسخ:
باسلام و تحیّت؛
پاسخ۱.فرض سؤال عقلایی و شرعی می باشد.
پاسخ۲.از پاسخ سؤال اول روشن شد، مادامی که صرف نظر نکرده باشد، حقّّ رجوع دارد.
پاسخ۳. درفرض سؤال خریدار حقّ فسخ معامله را دارد.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 593 views 0

Leave an answer