درس خارج فقه

  بهمن ماه هشتاد و نه

متن درس خارج فقه –    ۲۰ دی ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۶ دی ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۷ دی ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۴ بهمن ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۵بهمن ۸۹

متن درس خارج فقه –    ۲۶ بهمن۸۹

  اسفندماه هشتاد و نه

متن درس خارج فقه –   ۱ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۳ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۴ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۹ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۰ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۱ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۴ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۵ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۶ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۷ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۱۸ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۲۱ اسفندماه ۸۹

متن درس خارج فقه –   ۲۲ اسفندماه ۸۹

  اردیبهشت ماه نود

متن درس خارج فقه –  ۳ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۴ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۶ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۷ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۰

  فروردین ماه نود

 متن درس خارج فقه –  ۲۱  فروردین ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۲۴  فروردین ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۲۷  فروردین ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۳۱  فروردین ۹۰

  خردادماه نود

متن درس خارج فقه – ۷ خرداد ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۸ خرداد ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۰ خرداد ماه ۹۰

  مهرماه نود

متن درس خارج فقه – ۱۱ مهرماه ۹۰

(بحث تقیه)

متن درس خارج فقه – ۱۶ مهرماه ۹۰

(ادامۀ بحث تقیه)

متن درس خارج فقه – ۱۹ مهر ماه۹۰

(ادامۀ بحث ادلۀ تقیه)

متن درس خارج فقه – ۲۰ مهر ماه۹۰

(میزان دلالت ادله تقیه در رفع مانعیت و جزئیت)

متن درس خارج فقه – ۲۳ مهر ماه۹۰

(ادامه بحث میزان دلالت ادله تقیه بر رفع مانعیت و جزئیت)

متن درس خارج فقه – ۲۶ مهر ماه۹۰

(تقیه در امور عبادی)

متن درس خارج فقه – ۳۰ مهر ماه۹۰

(تقیه در امور عبادی و بررسی نظر شیخ انصاری و آقا رضا همدانی)

  آبان ماه نود

متن درس خارج فقه – ۲ آبانماه۹۰

( ادامه بررسی نظر شیخ انصاری و حاج‌آقا رضا همدانی درباره بحث مندوحه در تقیه امور عبادی  )

متن درس خارج فقه – ۳ آبانماه۹۰

( اثرات فقهی ترک تقیه )

متن درس خارج فقه – ۷ آبانماه۹۰

( نقد نظریه حاج‌آقا رضا همدانی در باب تقیه )

متن درس خارج فقه – ۸ آبانماه۹۰

(اثرات فقهی ترک تقیه)

متن درس خارج فقه – ۹ آبانماه۹۰

(تنبیهات بحث تقیه)

متن درس خارج فقه –  ۱۰ آبانماه۹۰

(دامۀ تنبیهات بحث تقیه)

متن درس خارج فقه –  ۱۴ آبانماه۹۰

(ادامه بحث تقیه در وضو)

متن درس خارج فقه –  ۱۵ آبانماه۹۰

(تطبیقات بحث تقیه در وضو)

متن درس خارج فقه –  ۱۷ آبانماه۹۰

(جواز فتوا و حکم للتقیه)

متن درس خارج فقه –  ۲۳ آبانماه۹۰

(تقیه در حکم قاضی)

متن درس خارج فقه –  ۲۸ آبانماه۹۰

(کیفیت غَسل و اسراف در وضو)

متن درس خارج فقه –  ۲۹ آبانماه۹۰

(اسراف و اسباغ در وضو)

  آذرماه نود

متن درس خارج فقه –  ۲۸ و ۲۹ آذرماه۹۰

(شرایط وضو)

متن درس خارج فقه –  ۳۰ آذرماه۹۰

(بررسی نظریه بحرانی درباره معذوریت جاهل)