سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در موارد ضرورت طوری که حیات فرد بسته به این پیوند عضو باشد، با تشخیص پزشک حاذق جایز است اگرچه دیۀ آن به عهدۀ پزشک و یا دولت اسلامی ست که چنین اجازه ای را به صورت ...
0
10 سال 0 Answers 521 views