سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سئوال جایز نیست. هم باید قضای نماز های فوت شده بجای آورده شود و نیز باید به نذر عمل گردد.
0
11 سال 0 Answers 1122 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که این قربانی بواسطه نذر بوده و در نذر نیز شرط نر بودن قربانی نشده باشد و متعلق نذر گوسفند بصورت مطلق باشد، قربانی گوسفند ماده بلااشکال است.
0
11 سال 0 Answers 1568 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر صیغه نذر خوانده نشده باشد، الزامی در انجام این کار نیست ولی اگر این صیغه نذر به آن شکلی که در منابع فقهی آمده را خواند باشید، این روضه خوانی را ولو به صورت مختصر ...
0
11 سال 0 Answers 462 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر مبلغ خاص - مثلاً یک میلیون تومان - یا یک شیء خاص - مثلاً فلان فرش - را نذر کرده باید همان را پرداخت نماید ولی در صورتی که یک امر قیمت دار نذر کرده ...
0
11 سال 0 Answers 684 views