سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ حفظ محیط زیست از وظایف ملی و انسانی بوده و طبعاً جلوگیری از انقراض جاندارانی که مطمئناً در محیط زیست اثرگذارند، وظیفه ای همگانی است و تنها مربوط به یک کشور و یه گروه و جمعیت ...
0
7 سال 0 Answers 42 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ با اجازه مجتهد جامع الشرايط مي توانند در زمين كشت كرده و اجاره بهاي متعارف را نگهداشته و در زمان مقتضي به صاحبان اصلي بدهند و اگر به صاحبان اصلي دسترسي نداشتند، با اجازه مجتهد جامع الشرايط ...
0
7 سال 0 Answers 28 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ با توجه به اينكه در كشور اسلامي، اقليت هاي ديني طبق قانون از حقوق كامل شهروندي برخوردارند و از طرفي مالكيت آنان بر خوك از نظر فقهي امضا شده است، فرض سؤال داراي منافع مشروع و ...
0
7 سال 0 Answers 35 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال تصمیم با خود زن می باشد.
0
, , 7 سال 0 Answers 41 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ اگر صرف بازی باشد که جنبه سرگرمی دارد، ایرادی ندارد.
0
7 سال 0 Answers 29 views

سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ ظاهرا مورد استفاده از این آلت ها، همگی از مصادیق خودارضایی و حرام است؛ در نتیجه خرید و فروش آنها نیز حرام است.
0
7 سال 0 Answers 28 views

سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛با توجه به اینکه علمای ما، در ردیف انسان های عادی بوده و دارای مقام عصمت نیستند و مبنا و ملاک داوریها، باورها ، نظرات، آراء، فهم و برداشت ...
0
7 سال 0 Answers 25 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ دیدن فیلم های محرک، اگر برای تقویت روابط زناشوئی باشد و موجب هتک حرمت شخصی هم نشود، ایرادی ندارد.
0
7 سال 0 Answers 28 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر عین اجناس باقی و سالم است، باید به اداره مورد نظر برگردانده شود و اگر تفریطی شده باشد که موجب خسارت بوده، آن فرد ...
0
7 سال 0 Answers 28 views