سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ قطعاً باطل می شود؛ چون رو به قبله بودن در نماز شرط صحت است و همچنین اگر با چنین عملی به احکام الهی توهین شود، مرتکب گناه بسیار بزرگی شده اند.
0
11 سال 0 Answers 511 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در نماز لازم است طوري به سمت قبله ايستاد که عرفاً بگويند به "طرف قبله ايستاده"؛ بنابراين انحراف از قبله به ميزاني که موجب نشود خلاف اين را بگويند، ايرادي ندارد.
0
11 سال 0 Answers 404 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض فوق اعادۀ نماز با رعایت استقبال صحیح واجب است.
0
11 سال 0 Answers 519 views