سوال
با سلام و تحیت؛ این وضعیت در صدر اسلام نیز وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست؛ بنابراین افرادی که مستطیع شده و استطاعت در آنها مستقر شده است، باید به حج بروند. توجه به این نکته لازم است که اگر ...
0
, , 10 سال 0 Answers 486 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ترتیب در وضو بنابر احتیاط واجب، باید رعایت شود؛ اگر یقین دارد که برای نماز طواف ها اینطور وضو گرفته، اگر می تواند خودش برگردد و اگر نمی تواند، نائب بگیرد.
0
10 سال 0 Answers 457 views

سوال
با سلام و تحیت؛ درست مصرف نکردن حاکمان کشورهای اسلامی، دلیلی بر نرفتن شخص مستطیع به حج نمی شود.
0
10 سال 0 Answers 416 views

سوال
با سلام و تحیت؛ سعی در طبقه همکف و وسط بلا اشکال است ولی طواف فقط در طبقه همکف جایز است. بین طواف مستحبی و واجب تفاوتی وجود ندارد.
0
10 سال 0 Answers 416 views