سئوال: اگر مصلحت اهمی که مقدم بر مفسده ی تهمت باشد، پیش آید – مثلاً اگر کسی مضر برای اسلام است و مردم را از دین منحرف می کند و چاره ای جز تهمت برای اسکات او نباشد – آیا جایز است؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر خود فرد موضوع را تشخیص می دهد و تحت تاثیر اجتهاد است و استنباطات سلیقه ای ندارد، با احتیاط تام مانعی ندارد.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 381 views 0