سؤال: باسلام، شخصی از وطن به محل کارش که تقریبا اندازه مسافت شرعی است، و از محل کار به سفری رفته که بیش از مسافت شرعی فاصله دارد، وی پس از مراجعت از سفر قبل از اذان ظهر خود را به محل کارش میرساند نه وطن، آیا نماز چنین شخصی کامل و روزه اش صحیح است؟ با تشکر

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال در صورتی که رسیدن به محل کارش برای کار بوده باشد، نمازش کامل بوده و روزه هایش نیز صحیح است چراکه این حکم در صورتی در محل کار صحیح است که فرد برای انجام کارش آنجا باشد و در غیر اینصورت هم نمازش شکسته است و هم روزه هایش را نمی تواند بگیرد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 329 views 0