سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ عزاداری اباعیدالله الحسین(ع) از شعائر بزرگ دینی ست و احیاء آن، اگرچه وظیفۀ همگان است ولی امری مستحب است. نتیجتاً اگر همسایه یا هر شخص دیگری بابت عزاداری در اذیت و آزار قرار گیرد، یک امر مستحب ...
0
8 سال 0 Answers 137 views