سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ ارتباط با مرد دوم در فرض سؤال زنا بوده و زنا هم عده ندارد و زن، به شوهرش حرام ابدي نيست.
0
7 سال 0 Answers 39 views