سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ قرآن کلام خداست و درباره کلام خدا احتمالاتی هست که از آن جمله اینکه علم خاص خداوند به حقایقی است که به صورت الفاظ در قرآن آمده است و از آن کلام نفسی تعبیر کرده که اشاعره قرآن ...
0
5 سال 0 Answers 387 views