سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال با عنايت به اشتراط ضمن عقد، زن مي تواند از طريق دادگاه صالح درخواست طلاق نمايد.
0
8 سال 0 Answers 109 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که شوهر نفقه نپردازد، زن می تواند از طریق درخواست نفقه، به دادگاه رجوع کرده و در صورت استنکاف تقاضای طلاق نماید و نیز اگر زندگی با شوهر به حدی از "عسر و حرج" منتهی ...
0
8 سال 0 Answers 121 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ حكم دادگاه اگرچه نافذ است ولي احتياط آن است كه بين طرفين مصالحه شود چراكه بين آنها قرارداد از روي طيب نفس صورت گرفته بوده است.
0
8 سال 0 Answers 132 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛پاسخ سؤال ارسالي در مسأله ٣٥١٢ از رساله عمليه آمده كه عيناً براي شما ارسال مي گردد: مسئلۀ ٣٥١٢ : اگر مدّعی‌علیه پس از عرضه شدن دعوی، سکوت کند- نه اقرار کند و نه انکار- اگر سکوت مدّعی علیه ...
0
8 سال 0 Answers 115 views